TRANSMISSION CELL TIMES Vol11
CELL EDGE よりCELLらしく
Manish Short

Regent Sauvage

Hair : Kenji Matsushita

Natural free

Sleek
Hair : Kazuya Kondo
Neo wolf Hair : Mayumi Nakayama
Vintage perm
Hair : Kaori Cyuman see-through
Nuance wolf Swing medium Hair : Takahiro Matsauda
Classy prem ennui wave Hair : Koudai Yoshimura
Shine Bob Hair : Saori Eguchi
cool dry
Hair : Takuro Matsuoka
sheer short
Easiness Bob Hair : Toyoyuki Ogata
Fringe Bob Hair : Shoya Hori
COPYRIGHT© CELL inc limited.ALL RIGHTS RESERVED